fbpx
soline essentials

terms & conditions

Gebruiksvoorwaarden Soline Essentials


Artikel 1 – Partijen 

Deze Gebruiksvoorwaarden beheren de relatie tussen SOLINE ESSENTIALS enerzijds en de Klant anderzijds. 

SOLINE ESSENTIALS (hierna “Soline”), gevestigd te Zandstraat 22, 3140 Keerbergen, België, geregistreerd bij de Belgische KBO onder het ondernemingsnummer BE0760.747.739, biedt via haar e-commerce website https://solineessentials.be/ bepaalde Producten en Diensten aan. 

De Klant is een internetgebruiker die deze Producten wenst te kopen of deze Diensten wenst af te nemen. 

Kadine en Klant worden individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.


Artikel 2 – Juridische bekwaamheid en acceptatie 

Iedereen die de Producten van Soline wilt kopen, moet daartoe juridisch bekwaam zijn of anders de Producten kopen via hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant accepteert uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden via het bestelproces door te klikken op het aanvinkvakje of de woorden “Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden” aan te kruisen.

De Klant kan deze Gebruiksvoorwaarden afdrukken.


Artikel 3 – Producten 

De Producten die te koop worden aangeboden zijn de Producten die op de website worden weergegeven op het moment dat de Klant deze bezoekt en waarvan wordt aangegeven dat ze verkocht worden door Soline.

Producten worden te koop aangeboden voor zover de voorraad strekt en uitsluitend aan de gebruikelijke hoeveelheden voor privégebruik.

Wanneer een of meer Producten niet meer beschikbaar zijn, informeert Soline de Klant hier schriftelijk of via e-mail over. In een dergelijk geval wordt de Klant onmiddellijk terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de initiële aankoop. De terugbetalingstermijn kan variëren afhankelijk van het door de Klant gekozen betaalmiddel. Als de Klant van mening is dat terugbetaling abnormaal lang duurt, kan hij contact opnemen met zijn bank.

Alle Producten die te koop worden aangeboden op de website worden te goeder trouw, zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De foto’s op de website bij de Producten zijn zo betrouwbaar mogelijk, maar er is geen garantie dat de Producten perfect identiek zijn aan de foto’s. Soline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine foutjes of verschillen in de beschrijvingen en foto’s van de Producten, inclusief kleine variaties in kleur en maat. 


Artikel 4 – Prijzen en betaling 

De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die op de websitre vermeld worden op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Prijzen die tijdens het aankoopproces worden vermeld zijn prijzen in euro inclusief BTW en administratiekosten.

De prijzen van Producten en diensten zijn exclusief verzendkosten die apart in rekening worden gebracht boven op de aankoopprijs zoals vermeld bij het plaatsen van de bestelling. Kortingen waarop de Klant recht heeft, worden afzonderlijk van de prijs afgetrokken.

Soline behoudt zich het recht voor de verkoopprijs en de verzendkosten op elke moment te wijzigen, maar de aangerekende prijs voor de aangekochte Producten en verzendkosten is de prijs zoals vermeld in de bevestigingsemail, dat wil zeggen de prijs die van toepassing is op het moment van aankoop.

De Klant ontvangt bevestiging van de bestelling en de bijhorende factuur op een duurzaam elektronisch medium.

Producten blijven eigendom van Soline totdat de Klant het betreffende Product volledig heeft betaald, d.w.z. totdat de aankoopprijs en de verzendkosten zijn betaald.

In geval van een duidelijke fout in de prijs van een Product dat de Klant heeft besteld, informeert Soline de Klant hier zo snel mogelijk over en biedt de Klant de mogelijkheid een bestelling te plaatsen tegen de correcte prijs. In alle gevallen zal Soline de initiële bestelling annuleren en de Klant hiervoor terugbetalen.

Soline aanvaardt de volgende betaalmiddelen; 

Als de bank van de Klant de betaling weigert, wordt geen overeenkomst gesloten tussen de Klant en Soline. Zodra de financiële instelling van de Klant de betaling accepteert, wordt de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Soline.

Soline behoudt zich te allen tijde het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren van een Klant waarmee zij een geschil heeft of heeft gehad of die geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald voor een vorige bestelling.


Artikel 5 – Levering 

Als een levering kwijtraakt tijdens het leveringsproces en als aan de bepalingen van dit artikel voldaan is, zal Soline op haar kosten het Product opnieuw verzenden als het Product beschikbaar is of de waarde van het Product en de verzendkosten terugbetalen.

Het risico op verlies en/of schade gaat over op de Klant bij levering op het leveringsadres dat bij bestelling vermeld is of enige andere leveringsvoorkeur zoals vermeld door de Klant.


Artikel 6 – Retourrecht 

De Klant heeft veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelde Producten, een wettelijk herroepingsrecht om de goederen terug te sturen, zonder opgave van reden.


De Klant informeert Soline over zijn besluit tot herroeping door het versturen van een duidelijke ondubbelzinnig verklaring via e-mail naar info@solineessentials.be. De Klant stuurt de Producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan Soline terug. De Klant moet de Producten terugzenden in nieuwe en ongebruikte staat, voorzien van alle originele labels en op eigen kosten. De Klant is verantwoordelijk voor de Producten (inclusief voor schade of verlies) tot de Producten door Soline zijn ontvangen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en Soline de Producten heeft ontvangen, zal Soline de Klant het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, inclusief de initiële verzendkosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere dan de goedkoopste standaard verzendmethode die wordt aangeboden door Soline).

De volledige aankoopprijs (inclusief standaardverzendkosten) wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald nadat Soline de geretourneerde goederen tijdig heeft ontvangen, en indien aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat Klant werkelijk heeft betaald.

Voor terugbetaling gebruikt Soline hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor betaling van de initiële transactie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en de Klant zal in geen geval kosten betalen voor de terugbetaling. Cadeaubonnen en kortingen die gebruikt zijn voor het betalen van de bestelling worden in rekening genomen. De Klant wordt terugbetaald conform de procedure overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik van de Producten dat een redelijk gebruik om de aard, kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen overschrijdt.

Het Retourrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde/made-to-order Producten. 

Een groot deel van de Producten zijn handgemaakt en uniek, ruilen of inwisselen is bijgevolg niet mogelijk. 


Artikel 7 – Wettelijke garantie 

In geval van defecte of niet-conforme goederen kan de Klant contact opnemen via het e-mailadres info@solineessentials.be.  

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar voor de goederen zoals hieronder beschreven.

Vanaf het moment dat Soline het defecte Product ontvangt, zal Soline naar keuze van de Klant het defect herstellen of het Product vervangen door een defectvrij Product (de aanvullende prestatie). De Klant moet Soline een redelijke kans en termijn geven om de aanvullende prestatie uit te voeren, vooraleer andere garantieclaims in te dienen. Soline kan weigeren de aanvullende prestatie die de Klant verkozen heeft uit te voeren als dit onevenredige kosten met zich meebrengt of onmogelijk is door het feit dat het gebrekkige Product uniek was.

Als de aanvullende prestatie faalt, kan de Klant naar keuze korting op de prijs verkrijgen volgens de wettelijke bepalingen of het contract beëindigen.

Het recht op beëindiging is uitgesloten als de geleverde Producten slechts licht afwijken van de overeengekomen kwaliteit of als contractueel of normaal gebruik van de Producten slecht licht verstoord wordt.

Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen indien ze een beroep willen doen op de wettelijke garantie. In elk geval moeten ze Soline binnen twee maanden na ontdekking van het defect schriftelijk informeren over de niet-conformiteit. 

De garantie is in geen geval van toepassing op Producten die opzettelijk of vanwege nalatigheid van de Klant zijn beschadigd en evenmin op schade die het gevolg is van slijtage, transport of onjuist gebruik.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

Voor zover wettelijk toegestaan kan Soline in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies (verlies van gebruik, winstderving, gemiste kansen) dat direct of indirect een gevolg is van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. Soline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de systemen van de Klant die is opgelopen voor het bezoeken van de Sites, inclusief hacking of computervirussen.

Soline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering van bestellingen omdat Producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar controle, inclusief omstandigheden van overmacht waaronder verstoring of onderbreking van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand, ongevallen of schade die inherent is aan het gebruik van het netwerk.


Artikel 9 – Workshops 

Soline biedt workshops aan, waarop de volgende specifieke voorwaarden van toepassing zijn; 

9.1 – Annulatie 

Annulatie van de workshop is toegelaten tot 14 dagen voor de aanvang van de workshop. Hierbij kan het volledige bedrag worden terugbetaald. Annulatie die later dan 14 dagen voor de workshop wordt aangevraagd gaat als volgt;

Annuleer je als Klant tot 5 dagen voor de aanvang van de workshop; dan heb e recht op een voucher voor een workshop op een later moment. Je hebt geen recht op een terugbetaling.

Annuleer je vanaf 5 dagen voor de aanvang van de workshop; je hebt geen recht op een voucher, noch op een terugbetaling. Je mag de workshop wel overdragen aan een derde persoon.

9.2 – Aansprakelijkheid

Soline is niet aansprakelijk voor gebreken aan het Product die het gevolg zijn van de natuur van de klei of het bakproces. 

Vertoont je stuk een gebrek voor hij in de oven gaat? Dan neemt Soline contact op om te bepalen of het Product alsnog afgebakken wordt. Indien je stuk gebroken is, heb je recht op het stuk aan te kopen aan een korting die in verhouding is met het gebrek. 

Indien het product beschadigd raakt door een fout of nalatigheid van Soline bij het transport of bij de afwerking, zal de Klant recht hebben op volledig kosteloos stuk gerecreëerd door Soline.


Artikel 10 – Cadeaubonnen 

Soline verkoopt Cadeaubonnen, waarop de volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn; 

  • Ze kunnen enkel op de website (https://solineessentials.be/) gebruikt worden door het ingeven van de code die op de Cadeaubon vermeld staat


  • Ze zijn één (1) jaar geldig


  • Cadeaubonnen kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld. Als de Klant niet het hele bedrag in één keer gebruikt, ontvangt hij een nieuwe code voor het resterende bedrag  • De Klant kan de waarde van de Cadeaubon bepalen tussen …. En …. EUR.


  • Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de Cadeaubon, moet het restsaldo via een van de beschikbare betalingsmethodes betaald worden.


  • Zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de Klant, kunnen Cadeaubonnen en Producten die met Cadeaubonnen zijn gekocht niet geruild worden voor contant geld of andere betalingen, zelfs niet gedeeltelijk.


  • Soline is niet aansprakelijk in geval van diefstal, doorverkoop, vernietiging, verlies of gebruik van Cadeaubonnen zonder toestemming van de Klant.Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

Ten behoeve van deze bepaling betekent ‘Intellectuele eigendomsrechten” alle rechten zoals auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, kennis en geregistreerde domeinnamen, inclusief maar niet beperkt tot de domeinnaam “……..” of elke vertaling en/of representatie daarvan of gerelateerde termen, evenals teksten, databanken die gegevens bevatten die op de website zijn gepubliceerd, de lay-out, look & feel en het grafische ontwerp van de website, de verkoopcatalogus, foto’s, afbeeldingen, video’s op de website die onderwerp zijn van bescherming op grond van auteursrechten, databaserechten, handelsmerkrechten, patentrechten of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrechten.

De Klant is zich bewust van deze intellectuele eigendomsrechten en verplicht zich ertoe deze te allen tijde na te leven.

Soline is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele eigendomsrechten.

De Klant mag derhalve de Intellectuele eigendomsrechten van Soline niet kopiëren, publiceren, imiteren, exploiteren of gebruiken op enige andere manier en in enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van Soline. Deze toestemming moet schriftelijk worden verkregen tenzij Soline een recht heeft verleend tot het delen van bepaalde aspecten van de Intellectuele eigendomsrechten via sociale netwerken. In een dergelijk geval is de verlening van de rechten beperkt tot de specifieke elementen van de Intellectuele eigendomsrechten zoals geïdentificeerd door Soline en tot gebruikswijzen en sociale netwerken waarvoor Soline het delen van die rechten mogelijk heeft gemaakt, in elk geval is de verlening van dergelijke rechten uitsluitend niet-exclusief.


Artikel 12 – Contact en klachten 

Met vragen of klachten betreffende hun aankoop kunnen Klanten contact opnemen met Soline door een e-mail te sturen naar; info@solineessentials.be.  


Artikel 13 – Overig 

13.1 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen die zich tussen de Partijen voordoen betreffende de aankoop van Producten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

13.2 – Wijzigingen 

Soline kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die via de website worden gecommuniceerd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen die na publicatie van de wijziging plaatsvinden.

Soline behoudt zich het recht voor het ontwerp en de inhoud van de website op elk moment aan te passen.

Log in to your Soline account!